เรียนรู้เกี่ยวกับหว้ากอโค้ด Learn Wahkor Code

หว้ากอโค้ดคืออะไร? What is Wahkor Code?

หว้ากอโค้ด คือรหัสที่เกิดจากการแปลงอักขระในภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตัวเลข และกลุ่มเครื่องหมาย ไปเป็นโค้ด(รหัส) ซึ่งโค้ดดังกล่าวจะประกอบไปด้วย

 • จุด .
 • มหัพภาคคู่ หรือโคลอน :
 • และ วรรค  

ยกตัวอย่างคำว่า

พันทิป

จะถูกแปลงเป็น

..... ....... ....... ........ ..... .. .....: ........ ... ..... ....

ประวัติของหว้ากอโค้ด? Where does it form?

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 คุณ jkpanu ได้ตั้งกระทู้ในห้องหว้ากอ แห่งเว็บ pantip.com ด้วยรหัสหน้าตาแปลกประหลาด มีลักษณะดังนี้ (กระทู้ต้นฉบับ)

... . ..... .... .....  . ..... ......  .. ... . ........ . . . ..... . ........  
. ... .. .....  . .... . . ... .....  ......... . .........  .: . .   
. . ...  ... . ........ ..... . ..: ..... . ........  ... . ..... .... .....   
.. ... .....  .. ... ......... . .. . ..  .. . . ......... .....  ..: ........ .....  ... . ..... .... .....   
......... ......  . ..... . .... .....  ... . . ....  .... ..... ... . ..... .... .....  ..: ........ ......... . .........   
.. ..... . ..... .. .  . . ........ .....  .  ..: . . .. ..... . .... ..: ..... ....  

ซึ่งในที่สุดสมาชิกห้องหว้ากอ sanagun, อิ่มหมี, tiger18, TonTon1977 ฯลฯ ก็สามารถถอดรหัสได้โดยมีใจความว่า

CODE OF WAHKOR
MY NAME IS JK
AM CREATER CODE
WE WILL USE THE CODE
IF ONE CAN DECODE THIS
YOU ARE A TALENTED

หลังจากนั้นคุณ Phoenix032 ได้พัฒนาโปรแกรมช่วย ถอดรหัส และเข้ารหัส ขึ้นมา กระทู้ต้นฉบับ

รูปแบบของหว้ากอโค้ด? What does it look like?

หว้ากอโค้ดดัดแปลงมาจาก Tap Code ซึ่งมีวิธีการเข้ารหัสด้วยระบบคู่อันดับ ดังนี้ตารางคู่อันดับของหว้ากอโค้ด

 • อักขระแต่ละตัวจะถูกแปลงไปเป็นคู่อันดับก่อนจากตารางด้านบน
 • ใช้จำนวน จุด . แทนตัวเลข 1 ถึง 9 ในคู่อันดับ และใช้ มหัพภาค หรือโคลอน : แทนตัวเลข 0 เช่น
  • อักขระ U แปลงเป็นคู่อันดับจากตารางได้ (2, 1) เพราะฉะนั้นชุดรหัสจะเป็น .. .
  • อักขระ แปลงเป็นคู่อันดับจากตารางได้ (5, 2) เพราะฉะนั้นชุดรหัสจะเป็น ..... ..
 • ใช้วรรค 1 วรรค เพื่อคั่นระหว่างคู่อันดับหน้าและหลัง ใน 1 ชุดรหัส
 • ใช้วรรค 2 วรรค เพื่อคั่นระหว่างแต่ละชุดรหัส
 • ใช้วรรค 3 วรรค เพื่อใช้แทน วรรค ในรูปข้อความปกติ

รายการหว้ากอโค้ด List of Wahkor Code

หมายเหตุ
ตารางด้านล่างนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากภาพตารางด้านบนเป็นหลัก
โดยค่าแรกเป็นของคู่อันดับเป็น ค่าว่าง, 0, 1, ..., 11, 12
และค่าที่สองของคู่อันดับเป็น 0, 1, ..., 8, 9
การวาดตารางจะคำนึงถึงการเรียงลำดับของคู่อันดับเป็นสำคัญ
คู่อันดับ อักขระ หว้ากอโค้ด
( , 0)::
( , 1)A.
( , 2)B..
( , 3)C...
( , 4)D....
( , 5)E.....
( , 6)F......
( , 7)G.......
( , 8)H........
( , 9)I.........
(0, 0)0::
(0, 1)1:.
(0, 2)2:..
(0, 3)3:...
(0, 4)4:....
(0, 5)5:.....
(0, 6)6:......
(0, 7)7:.......
(0, 8)8:........
(0, 9)9:.........
(1, 0)J.:
(1, 1)K. .
(1, 2)L. ..
(1, 3)M. ...
(1, 4)N. ....
(1, 5)O. .....
(1, 6)P. ......
(1, 7)Q. .......
(1, 8)R. ........
(1, 9)S. .........
(2, 0)T..:
(2, 1)U.. .
(2, 2)V.. ..
(2, 3)W.. ...
(2, 4)X.. ....
(2, 5)Y.. .....
(2, 6)Z.. ......
(2, 7)... .......
(2, 8)/.. ........
(2, 9)?.. .........
(3, 0)!...:
(3, 1)... .
(3, 2)... ..
(3, 3)... ...
(3, 4)... ....
(3, 5)... .....
(3, 6)... ......
(3, 7)... .......
(3, 8)... ........
(3, 9)... .........
(4, 0)....:
(4, 1).... .
(4, 2).... ..
(4, 3).... ...
(4, 4).... ....
(4, 5).... .....
(4, 6).... ......
(4, 7).... .......
(4, 8).... ........
(4, 9).... .........
(5, 0).....:
(5, 1)..... .
(5, 2)..... ..
(5, 3)..... ...
(5, 4)..... ....
(5, 5)..... .....
(5, 6)..... ......
(5, 7)..... .......
(5, 8)..... ........
(5, 9)..... .........
(6, 0)......:
(6, 1)...... .
(6, 2)...... ..
(6, 3)...... ...
(6, 4)...... ....
(6, 5)...... .....
(6, 6)...... ......
(6, 7)...... .......
(6, 8)...... ........
(6, 9)...... .........
(7, 0).......:
(7, 1)....... .
(7, 2)....... ..
(7, 3)....... ...
(7, 4)....... ....
(7, 5)....... .....
(7, 6)....... ......
(7, 7)....... .......
(7, 8)....... ........
(7, 9)....... .........
(8, 0)........:
(8, 1)........ .
(8, 2)........ ..
(8, 3)........ ...
(8, 4)........ ....
(8, 5)........ .....
(8, 6)........ ......
(8, 7)........ .......
(8, 8)........ ........
(8, 9)........ .........
(9, 0).........:
(9, 1)......... .
(9, 2)......... ..
(9, 3)......... ...
(9, 4)......... ....
(9, 5)......... .....
(9, 6)......... ......
(9, 7)(......... .......
(9, 8))......... ........
(9, 9)$......... .........
(10, 0),:.:
(10, 1)+:.: .
(10, 2)-:.: ..
(10, 3)*:.: ...
(10, 4)%:.: ....
(10, 5)^:.: .....
(10, 6)#:.: ......
(10, 7)~:.: .......
(10, 8)@:.: ........
(10, 9)&:.: .........
(11, 0)฿:..:
(11, 1)_:..: .
(11, 2)=:..: ..
(11, 3)[:..: ...
(11, 4)]:..: ....
(11, 5){:..: .....
(11, 6)}:..: ......
(11, 7);:..: .......
(11, 8)':..: ........
(11, 9)":..: .........
(12, 0)<:...:
(12, 1)>:...: .
ข้อสังเกต! คู่อันดับที่มีค่าที่สองเป็น 0 ยกเว้น ( , 0) เช่น (1, 0), (10, 0) หรือ (12, 0) จะไม่ใช้ วรรค เข้ามาแบ่งคู่อันดับเหมือนคู่อันดับอื่นๆ
เช่น (3, 1) แปลงเป็น ... . แต่ (3, 0) กลับแปลงเป็น ...: แทนที่จะเป็น ... :
และเช่นเดียวกับ คู่อันดับที่มีค่าแรกเป็น 0 จะไม่มีการ วรรค เหมือนคู่อันดับอื่นๆ

อ้างอิง Reference

เนื้อหาทั้งหมดได้เรียบเรียงมาจาก http://www.kachasoft.com/wahkor/code.php ของคุณ Phoenix032